Általános Szerződési Feltételek

/Other/seawingEU/R%c3%b3lunk_k%c3%a9pek/ASZF.jpg

1. A Szállító megnevezése, telephelyei

A Szállító neve, címe, szervezeti felépítése:
ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám:
07-09-001285

Székhely:
8000 Székesfehérvár, Palánkai út 5.

2. Általános Szállítási feltételek

2.1 Általános rendelkezések

Jelen szállítási feltételek ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint eladót a továbbiakban mint: Szállító, a vevőt a továbbiakban mint: Megrendelő jelöli.

A Megrendelő csak úgy adhat le joghatályos megrendelést, ha azt megelőzően a Szállító honlapján meggyőződött a Szállító által alkalmazott általános szerződési feltételek tartalmáról. A Megrendelő az írásbeli rendelés esetén annak elküldésével egyidejűleg arról is köteles a megrendelésben írásban nyilatkozni, hogy a Szállító Általános Szerződési Feltételei elfogadja, A telefonon történő megrendelés esetén a rendelés leadásával fogadja el a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételeket és egyben hozzájárul a Megrendelő ahhoz, hogy a rendelés leadását és az Általános Szerződési Feltételek elfogadását tartalmazó jognyilatkozatát a Szállító elektronikusan megőrizze és kezelje. -

Az Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdések tekintetében Szállító és Megrendelő viszonyát a Ptk. vonatkozó előírásai szabályozzák.

Ezek az Általános  Szerződési Feltételek nem tartalmaznak olyan szabályokat, amelyek lényegesen eltérnének a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól,

Megrendelő hozzájárul nevének referenciaként történő felhasználásához.

2.2 Fogalmak

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza
Viszonteladó: a termékek értékesítésében részt vevő partner, aki Szállítótól vásárol, és Végfelhasználó számára értékesíti a termékeket vagy azok szoftverhasználati jogát (licencét).
Végfelhasználó: az a jogi vagy természetes személy, aki a termékeket vagy azok szoftverhasználati jogát saját felhasználásra vásárolja, azok tovább nem értékesíti.

2.3 Szállítás ellenértéke

Szállító az általa forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tételes árlistát bocsát ki, amelyet saját weboldalán elérhetővé tesz regisztrációval rendelkező Megrendelői számára.
A Szállító fenntartja magának az árlistában szereplő árak indokolás nélküli megváltoztatás jogát.
Az árlista árai tájékoztató jellegűek, Szállító a visszaigazolásban megküldött árakat érvényesíti. A termékek feltüntetett ára a termék nettó magyar forintban értendő ára. A végleges visszaigazolt ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.
Az árak a Szállító telephelyén történő átadás-átvétel esetére érvényesek.

2.4 Megrendelés és szállítás

Szállító által visszaigazolt szállítási határidők tájékoztató jellegűek, azok be nem tartásáért Szállító nem vonható felelősségre.
Szállító ellenőrzött, tesztelt eszközöket szállít le, amelyek megfelelnek az eszközök előírt műszaki paramétereinek.
Szállító fenntartja a jogot a műszaki paraméterek megváltoztatására.
Rossz beállításból, paraméterezési hiányosságokból eredő működési hiányosságokért Szállító nem felel.
Megrendelő az eszközök és programok paramétereit ismeri, azokat elfogadja. Az eszközökkel és programokkal kapcsolatos egyedi fejlesztéseket, módosításokat az ár nem tartalmazza.
Az áru a vételár kifizetéséig Szállító tulajdonát képezi, az eszközöket Megrendelő a saját rendes gazdálkodási körébe nem vonhatja be. Megrendelő a számla kiegyenlítéséig, a szállított áru összegének erejéig, saját vagyonával felel az áruért.

2.5 Egyéb korlátozások

Amennyiben a Megrendelő a megadott határidőre a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Szállító késedelmi pótlék felszámítására jogosult a hatályos Ptk. szabályai szerint.
Szállító jogosult az eszközök működésébe automatikus leállást okozó műszaki megoldást beépíteni, amely eszköz a beüzemelést követő 90 napon leállítja a rendszert, amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő a Szállító ezen eljárását tudomásul veszi és kifogást nem emelhet. Szállító az esetleges leállásért felelősséget nem vállal, az automatikus leállásból eredő mindennemű jogkövetkezmény harmadik személyekkel szemben kizárólag Megrendelőt terhelik. Amennyiben Megrendelő a számlát kiegyenlítette, a Szállító egy héten belül a leállást feloldó eszközöket Megrendelőnek átadja. 
     
Programok és eszközökhöz kapcsolódó szoftverek, mikroprogramok esetében a Megrendelő csak használati jogot vásárol, a szoftverek tulajdonjogát Szállító számára a szerzői jogok és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások védik.

2.6 Megvesztegetés elleni és export ellenőrzési rendelkezés 

A Megrendelő ezúton kijelenti, szavatolja és vállalja hogy (a) a Megrendelő, valamint annak leányvállalatai, és megbízottai betartják az ASSA ABLOY Üzleti Partneri Etikai Kódexét, továbbá valamennyi vonatkozó jogszabályt és rendelkezést, beleértve a megvesztegetés elleni jogszabályokat, a szankciókat, és az export ellenőrzési törvényeket (b) hogy a Megrendelő, annak leányvállalatai, vagy azok bármely tisztségviselője vagy igazgatója, nincs ENSZ, USA, EU, vagy más releváns kormányzat által kihirdetett szankciók vagy export ellenőrzési szabályokkal sújtott személy tulajdonában, vagy nem áll ilyen személy irányítása alatt (c) hogy a Megrendelő ilyen személyekkel nem köt üzleti megállapodást, valamint, hogy (d) a Megrendelő azonnal értesíti a Szállítót az előzőek bármilyen megsértéséről. Az előzőek bármilyen megszegését követően, a Szállító jogosult a további teljesítést megtagadni, vagy a jelen szerződést és a Szállító. Megrendelővel fennálló jogviszonyát felmondani anélkül, hogy a Megrendelő felé bármilyen felelőssége merülne fel.

3. Garanciális feltételek

3.1  Általános tájékoztatás

Jelen pontban található hasznos információkkal SEAWING termék Megrendelőinek kíván segítséget nyújtani, annak érdekében, hogy tisztában legyenek azzal, hogy egy termék meghibásodása esetén felmerülő minőségi kifogásukkal hová kell fordulniuk továbbá, hogy milyen jogok illetik meg őket.

3.2 Hibás teljesítés, termékszavatosság

A teljesítés hibás, ha a termék a teljesítés idején nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Hibás teljesítésnek minősül továbbá egy termék szakszerűtlen szerelése, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a Szállító vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a Szállító felelős.

3.3 Szavatosság és jótállás

Amennyiben a megvásárolt termék hibás, vagy a hiba a használat során keletkezett, akkor az EU valamennyi tagállamára vonatkozó egységes szabályozás, az 1999/44/EK irányelv alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő a termék átadásától számított két éven belül élhet a szavatossági jogaival. Ezt a Polgári Törvénykönyv is szabályozza.
A szavatosság mellett Szállító a A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerinti fogyasztási cikkekre biztosítja a Fogyasztók részére a kötelező jótállást.
Amennyiben egy megvásárolt termékre van kötelező jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.
Szavatossági jogok érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés időpontjában már megvolt, így a bizonyítással kapcsolatban felmerülő költségeket is a Megrendelő kell viselnie.
A jótállásból eredő jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szállítóval szemben.
Amennyiben a terméket adásvételi szerződéssel végfelhasználónak adják el, úgy felé a 151/2003. Korm. rendelet értelmében jótállással tartoznak Szállító viszonteladói.
Minden más esetben az esetlegesen vállalt szerződéses jótállás a felek megállapodásán alapul, azaz egy termék eladása esetén nem jogszabály kötelezi az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önkéntes kötelezettségvállalás alapján kerül sor. A kötelező jótállás tartalmi elemeit jogszabály határozza meg, míg a szerződéses jótállás esetén a felek közösen állapodnak meg annak feltételeiről, és ezt szerződésben rögzítik. A szerződéses jótállás a kötelező jótállást nem zárja ki.

3.4 A jótállás és szavatosság vállalás időtartalma

A 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet alapján a fogyasztói szerződés keretében (végfelhasználó felé) értékesített új biztonsági riasztó- és jelzőberendezések esetén a 10 000 Ft eladási ár felett biztosít a Szállító kötelezően előírt jótállást.

3.4.1 Jótállási idő

Végfelhasználó felé: Szállítólevél és / vagy külön Jótállási jegy vagy szerződés szerint 

Viszonteladó felé: + 1 hónap (csak min. 12 hónapos végfelhasználói garancia esetén érvényes*) *Garancia táblázat alapján

Termékkör
Jótállási idő
Beléptető rendszer vezérlők, terminálok
1 év
PDL Off-Line és On-Line irodazárak
1 év
Tápegységek és akkumulátorok
1 év
RFID olvasók és olvasó tartó állványok
1 év
Kártyakiadók
1 év
Proximity beléptető kártyák, RFID azonosítók és tartozékok
6 hónap
Mágneskártyás eszközök
1 év
Kártyanyomtatók és a nyomtatáshoz szükséges kellékek
1 év
ABLOY elektromos és elektromechanikus zár, ajtómágnes, ajtóbehúzó, vésznyitó
1 év
SEAWING motoros forgóvillák
1 év
SEAWING motoros forgóvillák nyelővel
1 év
Forgalom terelő korlát elemek forgóvillákhoz
6 hónap
Kártyaelnyelők
1 év
Forgóvillák, gyorskapuk (Automatic Systems)
1 év
Tokenes kulcstároló rendszer
1 év
Beléptető és Integrált rendszer programok
1 év
Munkaidő nyilvántartó programok
1 év
Hotelzárak
1 év
Szekrényzárak
1 év
Pénztárgép
1 év

 

3.4.2 Igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumok

A jótállási és szavatossági igény - kizárólag a Szállítónál vásárolt termékekre történő - érvényesítéséhez a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) és Szállítólevél és vagy  jótállási jegy bemutatása szükséges.
A jótállás illetve a szavatosság a Szállító teljesítésével kezdődik, ami a gyakorlatban a 151/2003. kormányrendelet alapján a termék a Megrendelő részére történő átadásával, vagy, ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

3.5 A jótállási igény érvényesítésének helye

A 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet 6. § szerint a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén javítja a Szállító (helyszíni garancia).
Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le-és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szállító gondoskodik.
Az ettől eltérő esetekben a Megrendelő kötelessége gondoskodni a hibás terméknek a Szállító telephelyére való eljuttatásáról (telephelyi garancia).
A vásárolt termék esetén a Megrendelő békéltető testületekhez vagy végső esetben bírósághoz fordulhat a hibás teljesítésből eredő szavatossági, jótállási igényei és követelései érvényesítése érdekében.

3.6 A jótállás érvényesítésének átfutási ideje

A Ptk. 306. § (2) összhangban a kijavítást, vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végez el a Szállító.
A  19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerint Szállító törekszik arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze, de a rendelet szerint erre nem kötelezhető.
A szavatossági igényeket a teljesítéstől (a termék átvételétől) számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesíthető.

3.7 Csereeszköz biztosításának lehetősége

A Ptk. szavatossági rendelkezései szerint a Megrendelő részére elsősorban kijavítást, vagy kicserélést biztosít a Szállító, kivéve ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen (például a termék már egy kifutott szériába tartozik, és emiatt a csere nem lehetséges), vagy ha az Szállítónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget jelente. A kijavítás idejére csere terméket Szállító nem köteles biztosítani.
A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben felsorolt kötelező jótállás alá tartozó termékek vonatkozásában a Megrendelő vásárlástól (üzembe helyezéstől) 3 munkanapon belül érvényesítheti csereigényét a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén. Egyéb termék esetén ilyen jellegű „cseregarancia” nem illeti meg a Megrendelőt.

3.8 Részegységek javításakor keletkező jótállás, szavatosság

A jótállás határideje jogvesztő határidő. A jótállás nem hosszabbodik meg a javítás idejével. A 249/2004. Korm. rendelet 2. § szerint a javító-karbantartó szolgáltatásra Szállító 6 hónap jótállási kötelezettséget vállal a fogyasztói szerződések esetében.

3.9 Költségviselés

A költségek megoszlanak a felek között, ha a termék meghibásodásában közrehatott a Megrendelő karbantartási kötelezettségének elmulasztása.
Akkor minősül mulasztásnak a karbantartás hiánya a Megrendelő részéről, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szállító e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

3.10 Mire nem vonatkozik a jótállás

A termékekhez tartozó elemek, elempakkok, akkumulátorok, izzók, festékszalagok, tintapatronok, fürdő-, hotel azonosító órák, tonerek. A Szállító által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, ill. az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék esetén.  A használati utasításban foglaltak be nem tartásából vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás esetén. 
A forgalmazott termékek valamely elképzelt funkcióra való alkalmatlansága, ill. ezzel kapcsolatos Megrendelő elégedetlenség nem tartozik sem a jótállási sem a szavatossági kötelezettségek körébe.