Jogi tájékoztató

Ön az ASSA ABLOY vállalatcsoport (a továbbiakban „ASSA ABLOY”) webhelyére vonatkozó, általános jogi tájékoztatót olvassa. Ezen a webhelyen az ASSA ABLOY online információkkal szolgál. A webhelyre való belépéssel és annak használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztatóban lefektetett feltételeket és kikötéseket, egyben vállalja azok teljesítését.

Más webhelyekre mutató linkek, hirdetések

A jelen webhely harmadik felek tulajdonában lévő webhelyekre mutató linkeket is tartalmazhat. Ezek kizárólag a webhely felhasználóinak kényelmét szolgálják, és nem foghatók fel úgy, mintha az ilyen, harmadik felekhez tartozó webhelyeken található vagy azok által biztosított bármely tartalmat az ASSA ABLOY helyeselné vagy támogatná. A jelen webhely nem tartozik felelősséggel a harmadik felekhez tartozó, kapcsolt webhelyek tartalmáért; a harmadik felekhez tartozó webhelyeken található anyagokat  nem nézzük át, nem vizsgáljuk, és nem ellenőrizzük; továbbá semminemű tényállítással nem élünk az ilyen, harmadik felekhez tartozó webhelyeken található anyagok tartalmára, pontosságára vagy jogszerűségére nézve.
Ha Ön úgy dönt, hogy erről a webhelyről átlép egy harmadik félhez tartozó, kapcsolt webhelyre, azt saját kockázatára teszi. Valahányszor egy harmadik félhez tartozó webhelyet használ, az ilyen használatra mindenkor az adott webhelyre vonatkozó használati feltételek és kikötések – köztük az adott webhely megfelelő adatvédelmi irányelvei – lesznek érvényesek.
Amennyiben a jelen webhely harmadik felek hirdetéseinek szerepeltetése mellett dönt, az ilyen hirdetések más webhelyekre mutató linkeket is tartalmazhatnak. Kifejezetten ilyen értelmű nyilatkozat hiányában a jelen webhely a rajta megjelenő hirdetésekben szereplő semminemű terméket nem támogat vagy helyesel, illetve az ilyen hirdetésekben található vagy azokon keresztül kapcsolt anyagok tartalmára, pontosságára vagy jogszerűségére vonatkozóan semminemű tényállítással nem él.

Felelősséget korlátozó nyilatkozat

AZ ASSA ABLOY SEMMIFÉLE TÉNYÁLLÍTÁSSAL NEM ÉL A JELEN WEBHELY VAGY A WEBHELYEN TALÁLHATÓ ILL. A WEBHELY ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT TARTALMAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZOKRA VALÓ HAGYATKOZÁSBÓL FAKADÓ KÖVETKEZMÉNYEKET ILLETŐEN. ENNÉLFOGVA ÖN A SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA EZT A WEBHELYET.
AZ ASSA ABLOY MINDENNEMŰ – KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT – MINŐSÉGI SZAVATOSSÁG VÁLLALÁSA NÉLKÜL BIZTOSÍTJA EZT A WEBHELYET, TOVÁBBÁ AZ AZON TALÁLHATÓ TARTALMAKAT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT. AZ ASSA ABLOY EZENNEL A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, KIFEJEZETTEN ÉS KÜLÖNÖSEN ELHÁRÍT MINDENNEMŰ – KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT VAGY MÁSFAJTA – JÓTÁLLÁST, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL A JOGCÍM, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG, A JOGTISZTASÁG ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKAMASSÁG BÁRMINEMŰ GARANCIÁJÁT IDEÉRTVE. AZ ASSA ABLOY SEMMINEMŰ TÉNYÁLLÍTÁSSAL VAGY GARANCIÁVAL NEM ÉL A JELEN WEBHELYEN VAGY ANNAK HASZNÁLATA ÚTJÁN BIZTOSÍTOTT TARTALMAK, SZOLGÁLTATÁSOK, SZOFTVEREK, SZÖVEGEK, GRAFIKÁK, LINKEK VAGY KÖZLEMÉNYEK PONTOSSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, TELJESSÉGÉT, FOLYTONOSSÁGÁT VAGY IDŐSZERŰSÉGÉT ILLETŐEN. ÖN A FELELŐS MINDEN SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉST MEGTENNI ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A JELEN WEBHELYRŐL ESETLEGESEN NYERT TARTALMAK A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKTÓL ÉS A POTENCIÁLISAN KÁRTÉKONY SZÁMÍTÓGÉPES KÓDOK BÁRMI EGYÉB FORMÁJÁTÓL MENTESEK LEGYENEK.
Sem az ASSA ABLOY, sem a vele társult bármely személy vagy vállalat nem vonható felelősségre a jelen webhely vagy a webhelyen található ill. a webhely által szolgáltatott tartalmak, szolgáltatások és anyagok használatából vagy használhatatlanságából fakadó károkért (a továbbiakban “jelen oltalom”). Jelen oltalom minden követelésre érvényes attól függetlenül, hogy az garancián, szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson ill. objektív felelősségen alapszik vagy más jogalapra hivatkozik-e, illetve hogy az ASSA ABLOY kapott-e tájékoztatást ilyen károk lehetőségéről. Jelen oltalom mindenfajta veszteségre kiterjed, ideértve többek között a közvetlen, közvetett, különleges, véletlen és következményes károkat, illetve az elrettentő és büntető kártérítéseket; a személyi sérülésből, illetve szándékos vagy gondatlan halálokozásból fakadó kártérítéseket; az elmaradt nyereséget; továbbá az adatvesztésre vagy üzemszünetre visszavezethető károkat.

Szerzői jog, védjegyek, és a használat feltételei

A jelen webhely tartalma (a továbbiakban „Tartalmak”) – a teljesség igénye nélkül a szövegeket, grafikákat és képeket, védjegyeket, márkajeleket, logókat és szoftvereket ideértve – a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvények oltalma alatt áll. A Tartalmak tulajdonjoga sem Önre, sem a jelen webhely más felhasználóira nem száll át, hanem az ASSA ABLOY-nál vagy azon harmadik félnél marad, aki a jelen webhelyen elhelyezett anyagokhoz fűződő jogcím birtokosa.
A vállalat üzleti tevékenységeinek megjelölésére használt nevek, valamint a vállalat jelen webhelyen említett termékeinek és szolgáltatásainak nevei az ASSA ABLOY tulajdonát képezik, és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvények oltalma alatt állnak. A tulajdonosi jogokat minden védjegy felett a maga tulajdonosa gyakorolja.
Ön kizárólag nem üzleti célú, személyes használatra jogosult a Tartalmakat megtekinteni, e-mailben továbbítani, letölteni vagy azokból másolatot kinyomtatni. A Tartalmak jogosulatlan felhasználása szerzői jogra vagy védjegyekre vonatkozó, illetve más törvényeket is sérthet. Valahányszor Ön Tartalmakat továbbít e-mailben vagy tölt le, illetve azokból másolatot nyomtat ki, azon minden, az ilyen Tartalmak részét képező, szerzői jogi és egyéb tájékoztatót is szerepeltetnie kell, a lap alján esetlegesen feltüntetett szerzői jogi tájékoztatóval együtt.
Az ASSA ABLOY előzetes írásbeli beleegyezése nélkül tilos a Tartalmakat sokszorosítani, átírni, visszakeresési rendszerben tárolni, bárminemű természetes vagy számítógépes nyelvre lefordítani, bármilyen formában vagy eszközzel (legyen az elektronikus, gépi, fényképészeti, rögzített vagy egyéb) tovább küldeni, tovább értékesíteni vagy újra elosztani. Ön nem értékesítheti vagy módosíthatja a Tartalmakat, illetve közcélból vagy üzleti célból semmi módon nem sokszorosíthatja, teheti közszemlére, adhatja elő nyilvánosan, osztogathatja vagy használhatja a Tartalmakat. Ön nem jogosult a jelen webhelyet vagy az abban foglalt tartalmak bármely részét „bekeretezni”, és kötelezi magát arra, hogy a jelen webhely semminemű részét nem másolja át valamely szerverre. Vállalja továbbá, hogy tartózkodik az ASSA ABLOY tulajdonában lévő nevek, logók és védjegyek bármilyen formában történő megjelenítésétől vagy használatától, hacsak ehhez el nem nyerte az ASSA ABLOY előzetes írásbeli hozzájárulását.
Kifejezetten tilos a Tartalmakat bármely más webhelyen vagy bármi más, hálózatba kapcsolt számítógépes környezetben, bármi célból felhasználni, azonban a jelen használati feltételek betartása mellett Önnek jogában áll a saját webhelyén HTML hiperhivatkozásokat biztosítani a jelen webhelyhez. Ön ezennel nem kizárólagos, korlátozott és visszavonható engedélyt kap a jelen webhelyhez linkek útján történő kapcsolódásra, de egyben kötelezi magát, miszerint nem fog oly módon linkeket biztosítani, hogy azok reklámmal kapcsolódjanak össze, illetve olyan színben tűnjenek fel, mintha helyeselnének vagy támogatnának valamely szervezetet, terméket vagy szolgáltatást. Vállalja továbbá, hogy tartózkodik a jelen vagy bármi más webhelyre mutató olyan link elhelyezésétől, amely a józan belátással bíró emberek szemében szeméremsértőnek, becsmérlőnek, zaklatónak, durván visszatetszőnek vagy rosszhiszeműnek számít. Az ASSA ABLOY fenntartja a jogot, hogy akár általános érvénnyel ezt az engedélyt, akár az Ön bizonyos linkek használatára való jogát bármikor visszavonja. Ön kötelezi magát arra, hogy amennyiben az ASSA ABLOY visszavonja ezt az engedélyét, akkor Ön a jelen webhelyre mutató valamennyi linkjét haladéktalanul eltávolítja és letiltja.
Ha Ön az itt olvasható használati feltételek és kikötések alapján nem egyértelműen engedélyezett módon használja a Tartalmakat, azzal szerzői jogra és védjegyekre vonatkozó vagy más törvényeket sérthet. Ilyen esetben az ASSA ABLOY automatikusan visszavonja a jelen webhely használatára Önnek adott engedélyét, és jogában áll felszólítani Önt a Tartalmak bármely részéről esetlegesen készített másolatok azonnali megsemmisítésére. A jelen feltételek és kikötések alapján nem kifejezetten biztosított minden jog fenntartva.